Algemene voorwaarden Mijn Rijangst

Deze voorwaarden kunnen hier ook als PDF worden gedownload.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming ervan tussen Mijn Rijangst en cliënt betreffende de deelneming aan een rijangstbegeleidingstraject verzorgd door Mijn Rijangst.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Mijn Rijangst: De onderneming Mijn Rijangst, Gevestigd Ginkgohof 10 1326BV  Almere Nederland, KvK nummer 32138588, E-mailadres info@mijnrijangst.nl, Telefoonnummer 06 – 34349888

Cliënt: Degene die voor zichzelf een rijangstbegeleidingstraject afsluit

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van Mijn Rijangst door de cliënt.

Een overeenkomst met betrekking tot het deelnemen aan een rijangstbegeleidingstraject wordt schriftelijk afgesloten. Mijn Rijangst zendt een bevestiging van de overeenkomst toe aan de cliënt met daarbij gevoegd deze algemene voorwaarden.

Commitment

Als rijangstbegeleider zet Mijn Rijangst zijn beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject).

Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen begeleider en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (i.v.m. het nakomen van afspraken e.d.)

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene tussen Mijn Rijangst en Cliënt is en blijft vertrouwelijk. Mijn Rijangst werkt met een beroepscode. Mijn Rijangst verplicht zich om zich aan deze beroepscode te houden. In deze code zijn de verplichtingen en geheimhouding van de rijangstcoach vastgelegd. Uiterlijk bij het intake gesprek verstrekt de rijangstcoach een afschrift van deze beroepscode aan de cliënt.

In de beroepscode is een klachtenprocedure opgenomen. Klachten dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te worden ingediend bij Mijn Rijangst.

Evaluaties

Het regelmatig evalueren van het begeleidingstraject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid.

Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door de cliënt minimaal 48 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de begeleidingssessie in rekening gebracht. Als Mijn Rijangst in de gereserveerde periode een andere afspraak voor rijangstbegeleiding kan inplannen dan worden er geen kosten berekent aan de cliënt. Afzeggen kan telefonisch via: telefoonnummer 06 34 34 98 88, spreek eventueel de voicemail in, of via een e-mail naar info@mijnrijangst.nl.

Bij het niet doorgaan van een rijangstbegeleiding van de zijde van Mijn Rijangst, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien van tevoren is betaald, wordt dit bedrag bij een volgende afspraak gebruikt. Bij het niet doorgaan van een afspraak is Mijn Rijangst op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Verantwoordelijkheid

Deelname aan een rijangstbegeleiding van Mijn Rijangst geschiedt geheel op eigen risico.

Tijdens de begeleiding is de cliënt persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem, zowel direct als indirect, aangebrachte schade aan goederen, eigendommen, gebouwen en personen. Ook wanneer er geen sprake is van opzet.

Het rijangstbegeleidingstraject is géén rijles. Door de rijangstcoach wordt géén rijinstructie gegeven. Cliënt is tijdens de sessie juridisch bestuurder en als zodanig zelf verantwoordelijk.

Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om Mijn Rijangst juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijk gezondheidstoestand van de cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de begeleiding.

Verplichtingen

De cliënt dient er voor te zorgen dat hij tijdens de training in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie welke voor het voertuig - waarmee tijdens de begeleiding wordt gereden - vereist is. Daarnaast dient de cliënt – daarnaar gevraagd – het kentekenbewijs en een geldige groene kaart van het voertuig waarmee tijdens de begeleiding wordt gereden te kunnen overleggen. Daarnaast dient de cliënt ervoor te zorgen dat het voertuig - waarmee tijdens de begeleiding wordt gereden - zich in een technische juiste staat bevindt en daarmee tenminste voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Regeling Voertuigen. De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Mijn Rijangst ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de training en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofde gedragingen. De cliënt die zodanige hinder of last veroorzaakt, waardoor een goede uitvoering van de begeleiding in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Mijn Rijangst van (verdere) deelname aan de begeleiding worden uitgesloten zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige restitutie van reeds gedane betalingen.

In het geval de begeleiding plaatsvindt in de auto van client, heeft cliënt bij aanvang van de begeleiding een geldige autoverzekering inclusief een ongeval- en inzittendenverzekering voor het voertuig waarmee tijdens de training wordt gereden afgesloten. De cliënt kan voorafgaand aan de training, daarnaar gevraagd, een geldig bewijsstuk (kopie van de polis) hiervan overhandigen. Een groene kaart volstaat in dat geval niet.

Mijn Rijangst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel berokkend aan de cliënt of diens voertuig, door welke oorzaak deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Evenmin is Mijn Rijangst aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt.

Indien de cliënt (mondeling) akkoord gaat met het verzorgen van (een) demo(’s) door Mijn Rijangst in of op diens eigen voertuig, geldt dat er een beroep kan worden gedaan op de verzekering van het voertuig van de cliënt in geval van onvoorziene schade aan het voertuig en/of letsel aan de inzittende(n) ervan.

Opgedane bekeuring(en) en/of (overmatige) afschrijving/slijtage van het voertuig gedurende de begeleiding behoort tot het volledige risico van de klant.

Betaling

Alle betalingen aan Mijn Rijangst dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op een door Mijn Rijangst aangewezen bankrekening te zijn ontvangen.

Toepasselijk recht en geschillen

Alle overeenkomsten tussen Mijn Rijangst en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Mijn Rijangst dan wel van het arrondissement waar Mijn Rijangst in Nederland gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Mijn Rijangst heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de bevoegde Rechter.

crossmenu